Kundizzjonijiet ġenerali tal-użu tal-websajt Fiorella Rustici

Merħba fil-websajt https://fiorellarustici.com. Is-sit huwa mmexxi minn Angelo La Rosa
L-aċċess għal u l-użu tas-Sit, il-kontenuti tiegħu u ż-żona riżervata għall-utenti reġistrati tal-istess (il-"Komunità") u s-servizzi offruti fih, huma rregolati minn dawn il-kundizzjonijiet ġenerali tal-użu, kif ukoll minn kundizzjonijiet addizzjonali speċifiċi li jistgħu jiġi pprovdut fir-rigward, u fl-okkażjoni ta', reġistrazzjoni mal-Komunità u/jew użu tas-servizzi offruti fiha (il-"Kundizzjonijiet").

BIL-AĊĊESSA GĦAS-SIT U/JEW IL-KONTENUT TIEGĦU U/JEW IL-KOMUNITÀ, L-UTENT JIRRIKONOXXI LI QRAJTI L-KUNDIZZJONIJIET U JĊĊETTA L-ISTESS, FL-AĦĦAR VERŻJONI INDIKATA FUQ IL-KUNDIZZJONIJIET U SKOND ID-DISPOŻIZZJONIJIET TAL-PARAGRAFU 8. TIBDIL FIL-KUNDIZZJONIJIET. L-UTENTI LI MA JKISUX LI JĊĊETTA L-KUNDIZZJONIJIET HUMA RAKKOMANDATI BIEX IKOMPLU JUŻA S-SIT U/JEW IL-KONTENUT TIEGĦU U MHUMIEX JIrreġistraw MAL-KOMUNITÀ.


POSJIET TA' MATERJALI U MARKI DISTINTIVI TAS-SIT. PROJBIZZJONI TA' UŻU.
Kwalunkwe dritt ta’ proprjetà u/jew użu relatat mal-kontenut tas-Sit, inkluż, bħala eżempju u mhux limitat għal, materjali, xogħlijiet, disinni grafiċi, ritratti, tpinġijiet, artikoli, testi, sekwenzi awdjo, sekwenzi ta’ immaġni, bi jew mingħajr awdjo, kollu jew parzjalment (il-"Kontenut"), kif ukoll it-trademarks, l-ismijiet tad-dominju u kwalunkwe sinjal distintiv ieħor riprodott fuq is-Sit (is-"Sinjali li jiddistingwu") huma riżervati esklussivament għas-sid tas-sit, li huwa l- sid uniku u/jew utent leġittimu
Għalhekk, is-Sit u l-kontenut kollu tiegħu, inklużi mingħajr limitazzjoni l-Kontenut u s-Sinjali Distintivi, kompletament jew parzjalment, ma jistgħux jiġu kkupjati, riprodotti, ippubblikati, imtella’, trażmessi, ikkomunikati lill-pubbliku, maħduma mill-ġdid, tradotti, jew imxerrda jew imqassma fi kwalunkwe mod, fi kwalunkwe forma u fi kwalunkwe format, ħlief għall-użu esklussivament personali, mhux kummerċjali u domestiku tagħhom mill-utent, kif permess mil-liġi tad-drittijiet tal-awtur (Liġi nru 633 tat-22 ta’ April 1941) u f’kull każ mingħajr ebda preġudizzju tkun ikkawżata għall-interessi ekonomiċi u morali tas-sid tal-privattiva u/jew drittijiet tal-użu fuq l-istess.
REKLAMAR TAL-BANNER U LINKS GĦAL SITI OĦRA
Is-Sit fih links ipertesti għal siti oħra esterni għas-Sit u banners ta’ reklamar u promozzjonali ta’ prodotti u/jew servizzi Billi tikklikkja fuq links ipertesti u/jew banners ta’ reklamar, l-utenti jiġu diretti lejn siti esterni għas-Sit ta’ min jirreklama relattiv; dawn is-siti u l-kontenut kollu tal-istess ma jaqgħux taħt il-kontroll u/jew ir-responsabbiltà tas-sid tas-sit u l-istess mhux kapaċi jiggarantixxi l-affidabbiltà tal-informazzjoni u/jew id-data u/jew il-kontenuti offruti fihom, u lanqas li l- il-kundizzjonijiet tal-użu u/jew ir-regoli tal-protezzjoni tal-privatezza applikati għall-imsemmija siti mhumiex differenti mill-Kundizzjonijiet.
AĊĊETTAZZJONI TAL-KUNDIZZJONIJIET – REĠISTRAZZJONI GĦALL-KOMUNITÀ
Sabiex jirreġistra mal-komunità u juża s-servizzi offruti fuq is-sit, l-utent irid l-ewwel jaċċetta l-kundizzjonijiet Ir-reġistrazzjoni mal-Komunità tippermetti lill-utenti reġistrati jaċċessaw u jużaw is-servizzi kollha offruti mill-Komunità u/jew is-Sit, inkluż billi bħala eżempju, stħarriġ u testijiet kif ukoll it-tlugħ ta' ritratti u vidjows fuq il-pjattaforma Komunitarja.
Ir-reġistrazzjoni fil-Komunità trid issir skont il-proċedura gwidata indikata fuq is-Sit; l-utent se jintalab jimla formola, li jipprovdi xi informazzjoni u data ta’ natura personali, biex jaċċetta l-Kundizzjonijiet u jagħti l-kunsens għall-ipproċessar tad-data personali tiegħu, wara li jkun qara l-Informazzjoni skont id-Digriet Leġiżlattiv 196/2003.

L-UTENT JIGGARARANZI LI L-INFORMAZZJONI U D-DATA TA’ NATURA PERSONALI LI SE JIĠI MITLUBA LI JIDĦLU SER JKUN DAWK TA’ L-UTENT, KORRETTI U VERA. L-UTENT JINGĦATA BIEX JAĠĠORNAHOM MAL-PRONT JEKK MEĦTIEĠ.

Ir-reġistrazzjoni tal-Komunità hija b'xejn.
Fil-każ ta’ utent minuri, l-utent għandu jitlob permess mill-ġenituri jew gwardjani tagħhom (eż. gwardjani, eċċ ...) biex jirreġistraw mal-Komunità u jikkonferma li għandu dan il-permess billi jipprovdi l-indirizz elettroniku tagħhom. Se tintbagħat komunikazzjoni lill-indirizz elettroniku indikat tal-ġenituri (u/jew gwardjani) tal-utent minuri, li tinformahom bir-reġistrazzjoni tal-utent minuri fil-Komunità u, abbażi tal-età tal-utent minuri, il-ġenituri jew il-gwardjani. jistgħu jintalbu jikkonfermaw il-kunsens tagħhom għall-imsemmija reġistrazzjoni. Utenti minuri huma mitluba li ma jibagħtux jew jibagħtu dejta u/jew informazzjoni mingħajr il-kunsens tal-ġenituri u/jew tal-gwardjani tagħhom.
Ladarba r-reġistrazzjoni għall-Komunità tkun ġiet konkluża, l-utent jirċievi permezz ta' e-mail konferma tal-kodiċijiet ta' aċċess personali, il-Password u l-Isem tal-Utent, magħżula mill-utent.

L-UTENT IMPENJA BIEX IŻOMM IL-KODIĊIJIET TA' AĊĊESS PERSONALI TAGĦHOM U JIRRIKONOXXI LI L-KOMUNIKAZZJONI TAGĦHOM LIL PARTIJIET TERZI U/JEW L-UŻU TAGĦHOM MINN PARTIJIET TERZI MHUX PERMESSA U JISTGĦU JIRRIŻULTA GĦAR-RESPONSABBILTÀ TA' L-UTENT.

Id-detentur mhux se jkun responsabbli fil-każ ta 'komunikazzjoni lil partijiet terzi ta' kodiċijiet ta 'aċċess personali mill-utent u/jew użu ta' l-istess minn partijiet terzi minbarra l-utent. Jekk l-utent ikollu raġuni biex jemmen li parti terza tuża ħażin il-kodiċijiet ta 'aċċess personali tiegħu, huwa għandu jinforma immedjatament lis-sid tas-sit.Fil-każijiet imsemmija hawn fuq, is-sid tas-sit jirriserva d-dritt li jissospendi jew jinterrompi l-aċċess tal-utent għas-servizzi li għalihom huwa għandu reġistrat.
L-utent reġistrat jirrikonoxxi li l-Komunità hija ta’ natura pubblika u mhix maħsuba biex ikun fiha komunikazzjonijiet ta’ natura privata, u lanqas ma tista’ tintuża biex twettaq attivitajiet kummerċjali u/jew tippubblika messaġġi promozzjonali u/jew ta’ reklamar ta’ kwalunkwe tip.
Fl-użu tas-servizzi tal-Komunità, l-utent irreġistrat jimpenja ruħu li jġib ruħu b’mod korrett u, għalhekk, li ma jużax lingwaġġ jew stampi oxxen, indiċenti, vjolenti, offensiv, razzist jew ksenofobiku u li ma jxerred ebda materjal ta’ natura malafamanti, abbużiva jew li jikser il- drittijiet u/jew privatezza ta’ partijiet terzi u/jew tinkoraġġixxi kondotta kriminali u/jew illegali u li tista’ tesponi lis-sid tas-sit għal kwalunkwe responsabbiltà, kemm ċivili kif ukoll kriminali.


MATERJALI Ssottomessi U KONTRIBUZZJONIJIET IMPLOBBJA – PUBBLIKAZZJONI U DISSEMINAZZJONI
Is-sid tas-sit huwa kuntent li l-utenti jibagħtu l-materjali tagħhom lil dawn tal-aħħar, inklużi, iżda mhux limitati għal, materjali, xogħlijiet, ritratti, tpinġijiet, artikoli, testi, sekwenzi awdjo, sekwenzi ta 'immaġni li jiċċaqalqu, bl-awdjo, dejta, informazzjoni u kummentarju jew mingħajrhom (il-“Materjali”).
Is-sid tas-sit huwa kuntent ukoll li l-utenti jipparteċipaw fis-servizzi tal-Komunità u/jew is-Sit u jidħlu u/jew itellgħu direttament fiż-żoni riżervati tal-istess, inklużi, bħala eżempju, il-materjali, xogħlijiet, ritratti, tpinġijiet tagħhom , artikoli, testi , sekwenzi awdjo, sekwenzi ta' immaġni li jiċċaqalqu, bl-awdjo jew mingħajru, kummenti, pariri, opinjonijiet, informazzjoni u data (il-"Kontribuzzjonijiet").
Is-sottomissjoni ta' Materjali lis-sit ………….. u t-tlugħ ta' Kontribuzzjonijiet fis-Sit mill-utenti huma soġġetti għall-Kundizzjonijiet. It-tlugħ tal-Kontribuzzjonijiet fuq is-Sit għandu jsir skont il-proċeduri u bl-użu tal-mezzi previsti mill-parteċipazzjoni tal-utent fis-servizzi Komunitarji.
il-Materjali mibgħuta lis-sit se jew mhux se jiġu ppubblikati u/jew ikkomunikati lill-pubbliku fuq is-Sit fid-diskrezzjoni unika tas-sid

BIL-JIBGĦAT MATERJALI LIS-SIT U/JEW JITALLAGĦU KONTRIBUZZJONIJIET GĦAS-SIT, L-UTENTI AWTORIZZAW ESPRESSAMENT lis-sid tas-sit BIEX JIPPUBLIKAW U/JEW KOMUNIKAW L-ISTESS LILL-PUBBLIKU PERMEZZ TAL-KANALI LI ĠEJJIN: SIT U/JEW APPLIKAZZJONIJIET U/JEW KOTBA U/JEW KOTBA IL-PUBBLIKAZZJONI TA' PRODOTTI MINGĦAJR LIMITAZZJONI TA' ŻMIEN U MINGĦAJR XEJN INDENNIZZ U/JEW KUMPENS LI JKUNU DOVUTI LILL-UTENTI U/JEW LIL KWALUNKWE PERSUNA OĦRA. L-UTENT HUWA KONXJU LI L-MATERJALI MIBAGĦU U L-KONTRIBUZZJONIJIET MILLUGĦJA FUQ IS-SIT JISTGĦU JIĠI KOPJATI, MODIFIKATI, TRASMISSATI U/JEW DISTRIBUSTI B’MOD IEĦOR MINN TERZI U JASSSUMI IR-RESPONSABBILTÀ KOLLHA F’DAN IR-RISPETT, JINTENDIZZAW U s-sid tas-sit. HUWA SPEĊIFIKAT LI L-PUBBLIKAZZJONI TA’ MATERJALI U KONTRIBUZZJONIJIET, APPLIKAZZJONI MA JINVOLVAW IL-ĦLAS TA’ XI INDENNIZZJA U/JEW KONTRIBUZZJONI MINN SID TAS-SIT FAVVUR L-UTENTI

Is-sid tas-sit jirrimarka li, skont il-liġi tad-drittijiet tal-awtur (Liġi n. 633 tat-22 ta’ April 1941), ir-riproduzzjoni, id-diffużjoni u l-bejgħ ta’ ritratti li ma jindikawx is-sena mhumiex ikkunsidrati abbużivi tar-realizzazzjoni tagħhom u l-isem tagħhom. awtur.

JEKK L-UTENT IXTIEQ PARTIJIET TERZI LI JKUNU INFORMATI LI L-UŻU TAR-RITRATTI MIBGĦU U/JEW MILLABBLI FUQ IS-SIT HUWA KUNFIDENTJALI, L-UTENT GĦANDU Jiżgura LI IR-RITRATTI, ANKE F’FORMAT DIĠITALI, FIHOM L-ISEM TA’ L-ISEM TA’ L-AWTORIT TAGĦHOM. TAR-REAZZAZZJONI TAGĦHOM

Is-sid tas-sit jirriserva d-dritt, fid-diskrezzjoni unika tiegħu, mingħajr ma jassumi l-obbligu u mingħajr ebda avviż minn qabel, li jiċċekkja u/jew jimxi u/jew jimmodifika u/jew jikkanċella l-Materjali ppubblikati fi kwalunkwe ħin u għal kwalunkwe raġuni, kif ukoll tali kif il-Kontribuzzjonijiet imtella’, fuq is-Sit.


GARANZIJA RESPONSABBILTÀ U INDENNIZZ

L-UTENT JIGGARAŻA LI L-MATERJALI MIBUGĦA S-SIT U L-KONTRIBUZZJONIJIET MILLUGĦA FUQ IS-SIT MA JIKSRU L-EBDA DRITTIJIET PRIVAT U/JEW DRITTIJIET OĦRA TA’ PARTI TERZI, INKLUŻI, IMMA MHUX LIMITAT GĦAL, DRITTIJIET PRIVATI LI JIKKONĊERNAW XI DEJTA, INFORMAZZJONI, PORTRAIT, PARTIJIET TERZI MINNHOM FIL-MATERJALI U/JEW KONTRIBUZZJONIJIET. L-UTENT JIGWARAW WKOLL LI GĦANDU ID-DRITT GĦALL-IŻVELAR U/JEW KOMUNIKAZZJONI LILL-PUBBLIKU U/JEW TISSEMINA TAL-MATERJALI U/JEW KONTRIBUZZJONIJIET KIF PROVVU FIL-KUNDIZZJONIJIET; FEJN IL-MATERJALI U/JEW IL-KONTRIBUZZJONIJIET FIHOM DEJTA, INFORMAZZJONI, IMMAĠNI U/JEW RITRATTI TA’ KWALUNKWE PARTI TERZA, INTI GARANZIJA LI ĠEW AWTORIZZAT ESPRESSAMENT MINN DAK IL-PARTI TERZA, INKLUŻI MINGĦAJR LIMITAZZJONI L-ĠENITURI TIEGĦEK U/IL-MISSIJIET TIEGĦEK PARTI TERZA HIJA MINURI, GĦALL-IŻVELAR U/JEW KOMUNIKAZZJONI LILL-PUBBLIKU U/JEW TISSEMINA TAL-MATERJALI U/JEW KONTRIBUZZJONIJIET SKOND ID-DISPOŻIZZJONIJIET TAL-KUNDIZZJONIJIET.

Is-sid tas-sit ma jkun bl-ebda mod responsabbli għal kwalunkwe ksur tad-drittijiet tal-proprjetà jew drittijiet oħra tal-utent jew ta’ partijiet terzi, inklużi d-drittijiet għall-immaġni tagħhom, l-unur tagħhom, ir-reputazzjoni tagħhom u l-kunfidenzjalità tagħhom li joħorġu mill-pubblikazzjoni u/jew o komunikazzjoni lill-pubbliku ta’ Materjali u/jew Kontribuzzjonijiet mibgħuta minn utent lis-sit u/jew imtella’ minn utent fis-Sit.
Is-sid tas-sit ma jistax jinżamm responsabbli għall-kontenut u/jew l-eżattezza tal-Materjali u/jew Kontribuzzjonijiet u l-utenti huma unikament responsabbli għall-kontenut u l-eżattezza tal-Materjali u/jew Kontribuzzjonijiet mibgħuta minnhom lis-sit. L-utenti jużaw u/jew jiddependu fuq Materjali mibgħuta fuq is-Sit u/jew Kontribuzzjonijiet imtella’ fuq is-Sit għar-riskju tagħhom stess.

L-UTENTI JEMMENGĦU L-IMPENNAZZJONI LI JINDEMNIZZAW U JŻOMMU MINĦAJR lil sid is-sit U/JEW IMPJEGATI U/JEW UFFIĊJALI U/JEW KOLLABORATUR U/JEW FORNITURI ESTERNI TA’ SERVIZZ, MINN KULL TALBA, AZZJONI, TALBA AVVANZATA MINN PARTIJIET TERZI SEGWIT IL-PUBBLIKAZZJONI U//JEW IL-PUBBLIKAZZJONI LILL-PUBBLIKU TAL-MATERJALI U/JEW KONTRIBUZZJONIJIET FIS-SIT U/JEW MILL-KIS TAL-KUNDIZZJONIJIET TA' L-UTENT, INKLUŻI DANNI, SPEJJEŻ (TLIET LI MINNHOM MIŻATI LEGALI) U SPEJJEŻ MINNHOM MONDADORI.

L-aċċess għas-Sit u l-użu tas-servizzi offruti permezz tiegħu u/jew il-Komunità huma pprovduti fl-istat tal-fatt u tal-liġi li jinsabu fihom u s-sid tas-sit ma jipprovdi ebda garanzija fir-rigward tal-karatteristiċi u/ jew il-kwalità tas-servizzi offruti permezz tas-Sit u/jew il-Komunità, u lanqas rigward il-kontinwità u/jew id-disponibbiltà bla interruzzjoni tal-istess.
L-utenti jirrikonoxxu u jaċċettaw li, fil-limiti stabbiliti mil-liġi applikabbli, is-sid tas-sit mhux se jkun responsabbli għal kwalunkwe ħsara lill-kompjuters u/jew sistemi tal-kompjuter tal-utenti nfushom, inkluż it-telf ta’ data u informazzjoni wara aċċess u/jew l-użu tas-Sit u/jew il-kontenut tiegħu u/jew is-servizzi offruti permezz tiegħu u/jew il-Komunità.


SOSPENSIJONI TA' SERVIZZI OFFERTI FUQ IS-SIT - KANĊELLAZZJONI TA' MATERJALI JEW KONTRIBUZZJONIJIET - DRITT TA' IRtirar
Mingħajr preġudizzju għal u minbarra r-rimedji pprovduti mil-liġi, is-sid tas-sit jirriserva d-dritt li jissospendi u/jew jikkanċella r-reġistrazzjoni tal-utent(i) f’każ ta’ ksur tal-Kundizzjonijiet, kif ukoll li jissospendi, jinterrompi jew jillimita. aċċess għas-Sit u/jew il-Komunità u/jew l-użu tas-servizzi offruti permezz tagħhom fid-diskrezzjoni unika tagħha u mingħajr avviż.
Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 8. TIBDIL FIL-KUNDIZZJONIJIET, il-Kundizzjonijiet, fil-verżjoni l-aktar reċenti tagħhom, għandhom tul ta’ żmien indefinit u, fi kwalunkwe każ, se jkunu fis-seħħ sakemm l-utent ikun reġistrat mal-Komunità. Fi kwalunkwe każ, kull utent irreġistrat għandu d-dritt li jħassar ir-reġistrazzjoni tiegħu jew tagħha mal-Komunità fi kwalunkwe ħin, billi jibgħat komunikazzjoni permezz ta’ e-mail f’dan is-sens lis-sid tas-sit.
TIBDIL FIL-KUNDIZZJONIJIET
Is-sid tas-sit jirriserva d-dritt li jimmodifika l-Kundizzjonijiet kollha jew parti minnhom fi kwalunkwe ħin, billi jippubblika l-verżjoni l-ġdida fuq is-Sit, flimkien ma’ notifika f’pożizzjoni viżibbli fuq is-Sit li verżjoni ġdida tal-Kundizzjonijiet ġiet ippubblikata. Kull verżjoni ġdida tal-Kundizzjonijiet hekk ippubblikata mis-sid tas-sit fuq is-Sit tkun effettiva wara 15 (ħmistax) jum mid-data tal-pubblikazzjoni tal-verżjoni l-ġdida fuq is-Sit.
L-utent li ma jaqbilx mal-verżjoni l-ġdida tal-Kundizzjonijiet ippubblikati fuq is-Sit jista’ jikkanċella r-reġistrazzjoni tiegħu jew tagħha mal-Komunità fi kwalunkwe ħin billi jibgħat komunikazzjoni permezz ta’ e-mail għal dak il-għan lis-sid tas-sit.
LIĠI APPLIKABBLI U ĠURIŻDIZZJONI
Il-Kundizzjonijiet huma rregolati mil-liġi Taljana. It-tilwim kollu li jirriżulta mill-istess, inklużi dawk relatati mal-validità, l-interpretazzjoni, l-eżekuzzjoni u r-riżoluzzjoni tagħhom, se jkunu l-ġurisdizzjoni esklussiva tal-Qorti ta’ Milan.
Skont u b’effett tal-art. 14 tar-regolament tal-UE n.524/2013, ninfurmaw lill-konsumaturi residenti f’pajjiżi li jappartjenu għall-Unjoni Ewropea li għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim relatat ma’ dan il-kuntratt u s-servizzi online offruti minn dan is-sit, hemm il-possibbiltà li jirrikorru għall-proċedura ta’ Riżoluzzjoni tat-Tilwim Online (ODR), ipprovduta mill-Kummissjoni Ewropea, u aċċessibbli fuq il-link li ġej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni msemmija hawn fuq, ninfurmawk ukoll li l-indirizz elettroniku tal-maniġer tas-sit biex jibgħat il-komunikazzjonijiet huwa: info@fiorellarustici.com


Ta’ min jinnota li billi żżomm mal-klawsoli indikati fil-paġna ta’ reġistrazzjoni, inti taċċetta espressament il-kundizzjonijiet tal-użu tas-sit u, skont u għall-finijiet tal-artikoli 1341 u 1342 tal-kodiċi ċivili Taljan, taċċetta wkoll dan li ġej paragrafi tal-kundizzjonijiet:

(1) Sjieda tal-Materjali u Sinjali Distinttivi tas-Sit - Projbizzjoni tal-użu; (2) Banner ads u links għal siti oħra; (3) Aċċettazzjoni ta' Termini - Reġistrazzjoni Komunitarja; (4) Materjali sottomessi u Kontribuzzjonijiet Uploaded - Pubblikazzjoni u tixrid; (5) Garanziji, Responsabbiltà u Indennità; (6) Sospensjoni tas-Servizzi offruti fuq is-Sit - Kanċellazzjoni ta' Materjali jew Kontribuzzjonijiet - Dritt ta' rtirar; (7) Bidliet fit-Termini; (8) Liġi applikabbli u ġurisdizzjoni.