MIN Jien

Fiorella Rustici

Oriġini u motivazzjoni tar-riċerka dwar kif jaħdem il-moħħ

Fundatur tal-Metodu ta’ Counselling li jġib ismi, twelidt fl-1955 f’Campiglia Marittima (LI) u bdejt ir-riċerka indipendenti tiegħi dwar il-funzjonament tal-moħħ b’rabta mal-kuxjenza spiritwali fl-1978, waqt li kont għadni naħdem fl-isptar bħala Radjoloġija. Tekniku.

Il-motivazzjoni tiegħi biex nagħmel din ir-riċerka mmaturat waqt ix-xogħol tiegħi meta, f’kuntatt mal-morda terminali, kellimthom waqt li kienu qed jiġu żviluppati l-X-rays jew waqt li kienu qed jistennew li l-infermiera tas-sala tiġi tiġborhom. Smajthom fit-tbatija tagħhom mhux biss fiżika iżda wkoll spiritwali, minħabba l-għarfien qawwi li l-kuxjenza tagħhom1 kienu żviluppati bħala l-korp moħlija enerġija u indunaw li kienu għexu ħajja, sa dak il-mument, b’kuxjenza anestetizzata. Dan ġara għax raw il-memorji tagħhom b’mod differenti u ddistingwewhom verament biss imbagħad, ftit xhur wara mewthom cosa dritt minn dawk ħżiena li kienu għamlu tul ħajjithom. Dan bagħatni fi kriżi wkoll, għax dakinhar kont diġà kont naf li huwa l-moħħ sensih bil-mekkaniżmi tiegħu li jipprevjeni li l-kuxjenza tiżviluppa matul ħajja "b'saħħitha".

Ngħixu bil-kuxjenza tagħna mqajmin u kapaċi nżommu r-riedni ta’ ħajjitna

Il-kriżijiet eżistenzjali qawwija minħabba l-waqgħa tal-illużjonijiet li dawn il-pazjenti kienu taw lilhom infushom f’ħajjithom u li ma kinux ħallew il-kuxjenza tagħhom toħroġ, flimkien mal-kuxjenza li m’għadx għandhom biżżejjed ħin u enerġija biex jirranġaw is-sitwazzjonijiet ta’ ħajjithom, taw lok għal wġigħ qawwi ħafna li pperċepejt u li ġagħlitni nħossni inkapaċi li ngħinhom. Jien sibt li ma kienx ġust li dan l-iżvilupp tal-livell ta’ għarfien seħħ fil-kuxjenza tal-bniedem biss qrib il-mewt, meta kien ikun importanti li dan iseħħ qabel, tul il-ħajja, sabiex inkunu nistgħu ngħixu b’mod imqajjem u konxju. kuxjenza, b’serenità, mħabba, etika, responsabbiltà u ġustizzja lejn innifsu u lejn l-oħrajn.

X'inhuma l-mekkanika mentali u x'inhu l-użu li tkun tafhom

Dakinhar kont diġà għext xi esperjenzi li għamluni konxju tal-importanza li nkun naf kif jaħdem il-moħħ, għax indunajt li għandna t-tendenza li dejjem nirrepetu l-istess imġieba u attitudnijiet u nirriproduċu l-istess sitwazzjonijiet u l-istess kunflitti, kif ukoll li jkollna l-istess fallimenti.

Imsaħħaħ minn din l-intuwizzjoni, Bdejt nagħmel riċerka f'forma applikata dwar kif jaħdmu l-liġijiet multipli tal-enerġija mentalitidentifika numru minnhom. Imbagħad ikkodifikajthom billi tajt isem lil kull wieħed u spjegajt kif taħdem, u ddefinijthom ukoll bit-terminu kollettiv ta’ "mekkanika mentali" 2. B’hekk waqqaft il-pedamenti biex inkun nista’ ngħaddi l-frott tal-istudji tiegħi: fil-fatt, bħalma hemm liġijiet fiżiċi, kimiċi u bijoloġiċi, hemm ukoll liġijiet tal-enerġija mentali li xtaqt insejjaħ “mentali mechanics” biex nissottolinja li, bħall-liġijiet kollha, jistgħu jiġu osservati fil-funzjonament tagħhom u fl-effetti li jipproduċu. Dan l-għarfien għalhekk jista' jintuża immedjatament f'forma applikata minn kulħadd.

Dik tal-illużjonijiet li ġġarraf f’mumenti partikolari ta’ ħajjitna kienet l-ewwel mekkanika mentali li studjajt, hekk kif tiżviluppa, u tinfluwenzana, matul il-perjodu ta’ eżistenza tagħna.

Li nkunu nafu l-mekkanika mentali tippermettilna bħala parti konxja li nirrealizzaw, fi kwalunkwe mument, jekk u meta jiġu attivati ​​fil-ħajja tagħna ta 'kuljum, u - peress li kull wieħed minnhom dejjem jipproduċi l-istess riżultati u għalhekk mhux adattat għad-diversità u l-ispeċifiċità ta' is-sitwazzjonijiet li ngħixu - biex jintervjenu biex jiddeċiedu l-azzjonijiet tagħna mingħajr ma nkunu influwenzati mill-mekkaniżmi nfushom.

Il-mekkaniżmi mentali ġew stratifikati maż-żmien

Ir-riċerka tiegħi ma waqfitx biex niskopri l-funzjonament tal-mekkaniżmi mentali li huma attivati ​​matul il-ġurnata u deskritti fid-dettall fil-ktieb Agħmel moħħok jaħdem iżda marret aktar fil-fond, peress li diġà fhimt ukoll li l-moħħ huwa ħafna eqdem milli wieħed jista 'jimmaġina. Iddeskrivejt ir-riżultat tar-riċerka profonda tiegħi fil-passat matul il-ktieb U Alla ħalaq il-Moħħ, test aktar kumpless mill-oħrajn: mit-twelid tal-ewwel mekkanika mentali tal-enerġija mdaħħla fis-seħħ, li tat lok għall-ewwel Moħħ Universali, sa l-ewwel Big Bang u dawk li ġejjin, sal-lum.

It-twelid tal-metodu ta 'pariri Fiorella Rustici®

Fis-snin tmenin kelli wkoll esperjenza qrib il-mewt li ppermettietni nifhem mill-ewwel kif iħossu individwu li jkun wasal biex imut u x’għajnuna tista’ tingħatalu. Iddeskrivejt parti minn dak li fhimt fil-ktieb Mewt u l-inħawi, li fiha hemm bosta indikazzjonijiet biex jassistu lil dawk li waslu biex jitilquna u jegħlbu l-luttu.

Fl-1986 bdejt nagħti struttura organizzata lir-riżultati tar-riċerka tiegħi li, maż-żmien, irriżultat fl- Metodu Fiorella Rustici®, għodda kompletament ta 'pariri oriġinali u b’reġistrazzjoni regolari mal-uffiċċju kompetenti tal-Unjoni Ewropea, biex inxerred liema nmexxi korsijiet residenzjali u apprendistati, nagħmel konferenzi, nipparteċipa f'konferenzi Taljani u internazzjonali. Inwassal ukoll, kemm direttament kif ukoll permezz ta’ nies imħarrġa speċifikament minni, intervisti ta’ għarfien individwali li permezz tagħhom in-nies jistgħu josservaw il-funzjonament tal-mekkanika mentali u l-kontenut tal-memorji konxji u inkonxji, riċenti u remoti tagħhom.

Pubblikazzjonijiet

Ktibt il-kotba li ġejjin:

  • Agħmel moħħok jaħdem tajjeb (Macro Edizioni, 2003), li jiddeskrivi kif nieħdu l-għażliet tagħna f’idejna u nagħmlu l-imġieba tagħna ta’ kuljum aktar konxji billi nidentifikaw u nwaqqfu l-mekkaniżmi mentali l-aktar mifruxa;

  • Kif il-Moħħ Ġenetiku jaffettwa r-relazzjoni tal-koppja (Macro Edizioni, 2010), li jiffoka fuq kif insiru konxji tal-mekkaniżmi skattati mir-relazzjoni tal-familja u tal-koppja tagħna, sabiex ngħixuha skont ix-xewqat tagħna;

  • Imutu mingħajr Biża (Hermes Edizioni, 2005), li turi liema mekkaniżmi mentali jikkaratterizzaw il-perjodu terminali taċ-ċiklu tal-ħajja tagħna sabiex jgħinu lil dawk li joqorbu lejn il-mument tal-mogħdija u mbagħad jegħlbu l-luttu;

  • Mewt u Inħawi. Pariri prattiċi biex tevolvi, qabel, matul u wara s-siegħa X (Hermes Edizioni, 2014), li hija l-edizzjoni aġġornata ta' Imutu mingħajr Biża

  • Moħħ Ġenetiku u Kuxjenza Spiritwali (Edizioni ATC, 1995), li josserva fid-dettall ir-relazzjoni bejn il-kuxjenza spiritwali tagħna minn naħa, u l-kuxjenza u l-moħħ li nirtu mill-ġenituri u l-antenati tagħna (ġenetika) min-naħa l-oħra;

  • U Alla ħalaq il-Moħħ (Macro Edizioni, 2008), li fiha l-mekkanika mentali hija deskritta f’perspettiva temporali (liema twieldu qabel u kif poġġew il-pedamenti għal dawk li ġejjin, u liema żviluppaw wara), u wkoll it-twelid tal-kuxjenza;

  • Karma bħala telfa spiritwali (Edizzjonijiet ATC, 1991), il-prekursur ta U Alla ħalaq il-Moħħ.

  • Il-Kanċer tal-Benu (Edizzjonijiet ATC, 1989), il-prekursur ta Agħmel moħħok jaħdem.

1 Definizzjoni ta '"kuxjenza spiritwali" u "kuxjenza" (mill-ktieb Agħmel moħħok jaħdem). Minħabba li fil-lingwa Taljana l-kliem kuxjenza u għarfien ħafna drabi jintużaw bħala sinonimi, huwa xieraq li jiġi speċifikat it-tifsira li biha tużahom Fiorella Rustici fir-riċerka tagħha. B'"sensi" huwa jfisser l-aktar parti etereali tal-moħħ tal-forma astrali, kapaċi tintuwi sitwazzjonijiet u kunċetti anki mingħajr l-għarfien speċifiku ta 'kif jaħdem il-moħħ (il-forma astrali hija l-ġisem tal-enerġija sottili distint mill-ġisem fiżiku, li joħroġ meta dan imut). B’“kuxjenza” hu minflok ifisser il-ħila tal-kuxjenza li tifhem billi tosserva l-funzjonament tal-moħħ fil-ħajja u fir-rigward tal-kuxjenza nnifisha; kull darba li l-kuxjenza tifhem xi ħaġa f’dan is-sens toħloq mumenti ta’ għarfien.

2 Definizzjoni ta' mekkanika mentali (meħuda mill-ktieb Kif il-Moħħ Ġenetiku jaffettwa r-relazzjoni tal-koppja): “Kull esperjenza li jgħixu l-materja u l-enerġija, u għalhekk ukoll il-bnedmin, tiġi rreġistrata f’forma ta’ kopja ġewwa l-moħħ. Sussegwentement, kull meta l-moħħ jagħraf xi ħaġa simili għall-esperjenza kkupjata fl-ambjent, awtomatikament jirrepetiha. Il-kopja hija l-mekkanika mentali li, tirrepeti ruħha kontinwament, toħloq skema mentali awtomatika mingħajr ebda kuxjenza. Il-mekkaniżmi mentali huma l-bażi ta’ dak kollu li jifforma l-eżistenza u jaħdmu għal kulħadd bl-istess mod. Fit-test Agħmel moħħok jaħdem Fiorella Rustici tanalizza kif jaħdem il-moħħ permezz tad-deskrizzjoni tal-mekkaniżmi ewlenin tiegħu, li jintervjenu fil-ħajja tagħna ta’ kuljum u li l-effetti tagħhom inbatu regolarment jekk ma nkunux nafuhom”.